ABOUT US

Our Company has been present in the market since 1994 which let us gain wide experience and profound knowledge. This enables us to implement projects contributing both to our own professional development, and the development of our partners.

“CEVET”, or “Veterinary Education Center” is a team of experts with experience gained  at international internships. We analyze the needs of veterinary medicine thoroughly and focus in particular on broadening our expert knowledge by carefully scrutinizing the methods of combating animal diseases. Specialization is a natural trend, more and more apparent in veterinary medicine due to the diversity of fields and animal species. We are here to serve the professionals seeking expert training.

 Our contacts around the world confirm that we work with distinguished, world-renowned experts who will certainly address the veterinary community’s need for high-quality specialist training arising from the dynamic development of veterinary medicine, so necessary in the treatment of animals. We want to support veterinary doctors’ knowledge in the fight against ever-growing animal diseases by providing effective solutions used throughout the world and presenting a different view and practical experience applied abroad.

 We would like to invite you to participate in the project that has been developed and implemented by veterinary surgeon Marta Ślęzak based on her observations and experience. The project will include a series of training sessions and conferences for veterinary surgeons,  and the whole series is going to be led by a world-famous doctor, an associate professor, author of several veterinary books published worldwide – José Benito Rodríguez Gómez. Marta Ślęzak, veterinary surgeon, is the deputy director for organization and thematic consultant, whereas our extraordinary lecturers from Spain: Professor PABLO GOMEZ OCHOA, ,  and Jose Sampayo, Ph.D. are teachers.


ÜBER UNS
Wir sind ein Unternehmen, das seit 1994 auf dem Markt existiert, was dazu beigetragen hat, dass wir große Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt haben, um Projekte zu realisieren, die für unsere eigene Entwicklung und die unserer Partner notwendig sind. "CEVET" - Centre of Veterinary Education - ist ein professionelles Team von Fachleuten mit Erfahrung in der internationalen Praxis, das die Bedürfnisse der Veterinärmedizin eingehend analysiert und insbesondere auf die Vertiefung der Fachkenntnisse durch eine gründliche Analyse der Methoden zur Bekämpfung von Tierkrankheiten ausgerichtet ist. Die Spezialisierung ist ein natürlicher Trend, der sich in der Veterinärmedizin aufgrund der Vielfalt der Disziplinen und Tierarten immer deutlicher abzeichnet. Wir sind für Fachleute, die eine spezialisierte Ausbildung suchen. Die Kontakte, die wir in der ganzen Welt geknüpft haben, erlauben uns festzustellen, dass es in unserem Kreis hervorragende Fachleute gibt - einige der besten, die in der ganzen Welt anerkannt sind, die sicherlich die Nachfrage des tierärztlichen Umfelds nach hochqualitativen Fachausbildungen ergänzen werden, die mit der dynamischen Entwicklung der Veterinärmedizin verbunden sind, die bei der Behandlung von Tieren so notwendig ist. Mit Hilfe wirksamer, weltweit angewandter Lösungen wollen wir das Wissen der Tierärzte im Kampf gegen die sich ständig weiterentwickelnden Tierkrankheiten unterstützen, indem wir eine andere Perspektive und praktische Erfahrungen zeigen, die über die Grenzen unseres Landes hinaus anwendbar sind. Wir möchten Sie einladen, sich an dem Projekt zu beteiligen, das auf der Grundlage ihrer eigenen Beobachtungen und Erfahrungen entwickelt und durchgeführt wurde - Tierarzt. Marta Ślęzak. Das Projekt umfasst eine Reihe von Fortbildungskursen und Konferenzen für Veterinärmediziner. Leiter des gesamten Zyklus ist José Benito Rodríguez Gómez, ein weltbekannter Arzt, außerordentlicher Professor und Autor mehrerer weltweit veröffentlichter veterinärmedizinischer Bücher. Die stellvertretende Direktorin für organisatorische Angelegenheiten, die thematische Beraterin - Tierärztin Marta Slezak und unsere angesehenen Dozenten aus Spanien: Dr. habilitiert, ordentlicher Professor -PABLO GOMEZ OCHOA und Dr., Professor Jose Sampayo.
Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 1994 roku co przyczyniło się do tego, iż zdobyliśmy ogromne doświadczenie i wiedzę, by móc realizować projekty niezbędne w rozwoju własnym i naszych partnerów .

"CEVET"- Centrum Edukacji Weterynaryjnej- to profesjonalny,doświadczony, międzynarodowymi praktykami zespół fachowców dogłębnie analizujący potrzeby weterynarii będący ukierunkowanym szczególnie na pogłębianie wiedzy specjalistycznej wnikliwie analizując sposoby walki z chorobami zwierzęcymi. Specjalizacja bowiem jest naturalnym trendem coraz bardziej uwidocznionym w medycynie weterynaryjnej ze względu na różnorodność dziedzin oraz gatunków zwierząt. Jesteśmy dla profesjonalistów poszukujących specjalistycznego szkolenia.

Kontakty,które zdobyliśmy na obszarze całego Świata pozwalają stwierdzić, iż w naszym gronie znajdują się wybitni fachowcy -jedni z najlepszych, uznani na całym Świecie, którzy z pewnością uzupełnią zapotrzebowanie środowiska weterynaryjnego na wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne związane z dynamicznym rozwojem medycyny weterynaryjnej tak niezbędnej podczas leczenia zwierząt. Poprzez skuteczne rozwiązania stosowane na całym Świecie chcemy wesprzeć wiedzę lekarzy weterynarii w walce z ciągle rozwijającymi się chorobami zwierząt ukazując inne spojrzenie i doświadczenia praktyczne mające zastosowanie poza granicami naszego kraju.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie ,który opracowała i wprowadziła w życie na bazie własnych spostrzeżeń i doświadczeń-lek.wet. Marta Ślęzak. Przesięwzięcie to zawierać będzie cykl szkoleń i konferencji dla lekarzy weterynarii , gdzie dyrektorem całego cyklu jest światowej sławy doktor,profesor nadzwyczajny, autor kilkunastu książek weterynaryjnych wydanych na całym swiecie - José Benito Rodríguez Gómez. Zastępcą dyrektora d/s organizacyjnych ,konsultant tematyczny -lekarz weterynarii Marta Ślęzak oraz nasi wybitni wykładowcy z Hiszpanii : doktor habilitowany, profesor zwyczajny -PABLO GOMEZ OCHOA oraz doktor , profesor Jose Sampayo.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy

PUH MAJA

ul. SOBIESKIEGO 32
88-400 ŻNIN

 

"CEVET"